top of page

งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมอง

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของเด็กมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงปีแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการรับรู้ ภาษา อารมณ์ และสังคม เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างนิสัยของพวกเขาและยังเป็นช่วงที่เด็กมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากที่สุด ดังนั้นเด็กมีการพัฒนาไปอย่างไรในช่วงเวลานี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการประสบความสำเร็จในอนาคต 

tis, tis school, Theodore International

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

 

โปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน บำรุงและแนะนำเด็กเล็กๆในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมนี้เพื่อให้พวกเขาสำรวจเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอยู่ เด็กๆมีแรงบันดาลใจและท้าทายเป็นอิสระและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของพวกเขาเอง

 

โปรแกรมแบบบูรณาการ

โปรแกรมแบบบูรณาการของเราจัดให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาทักษะทางกายภาพทางสังคม จิตใจ ศีลธรรมและจิตวิญญาณของเด็ก ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในอนาคต เด็กๆจะได้รับรู้ว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของพระองค์

วิธีการประเมิน

 

เราเชื่อมั่นในความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคน เราสังเกตนักเรียนของเราอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ความคืบหน้าของพวกเขาถูกตรวจสอบโดยการสังเกตประจำวันและการประเมินของครู

Overview of our Early Childhood Program

 

Age                       Program
2-3 years old         Toddler 
3-4 years old         Pre- K 1
4-5 years old         Pre- K 2
5-6 years old         Kindergarten

Our early childhood program has the following elements tailored to the developmental need of the child:

•    Bible
•    Life skills
•    Language and literacy skills
•    Sensory development
•    Mathematical concepts
•    Social studies
•    Science
•    Music
•    Physical education
•    Nutritious meals

อายุ 2-3 ปี : โปรแกรมทอดเลอร์

โปรแกรมทอดเลอร์เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 2 ถึง 3 ปี ช่วงเวลานี้เป็นช่วงการค้นพบตัวเอง พวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการ พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรู้สึก ภาษาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและพยายามอย่างหนักที่จะเป็นอิสระ ห้องเรียนของเราถูกจัดเพื่อส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้ของพวกเขาซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เด็กรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน

องค์ประกอบของโปรแกรมทอดเลอร์

 • การเสริมสร้างลักษณะนิสัย

 • การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

 • การฝึกทักษะทางกายภาพ

 • การฝึกทักษะในการรับสัมผัส

 • การฝึกทักษะทางด้านภาษา

 • การฝึกทักษะทางด้านสังคม

 • การฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

 อายุ 3-5 ปี : โปรแกรมก่อนระดับอนุบาล 

 

โปรแกรมระดับเตรียมอนุบาลของเราจะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการศึกษามอนเตสเซอร์รี่ ที่ช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับความสุขของการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางปัญญา, คุณธรรม, กายภาพ, สังคม, ความเป็นอิสระทางจริยธรรม มันเป็นวิธีการที่บูรณาการความสัมพันธ์ของวิชาหลักที่แยกจากกันในการศึกษาของจักรวาล โลกของธรรมชาติ และประสบการณ์ของมนุษย์ ชั้นเรียนเตรียมอนุบาลจะมีความสมดุลตามอายุและเพศในเด็กสองกลุ่มอายุ เพื่อให้โอกาสสำหรับเด็กที่จะเป็นแบบอย่างและเรียนรู้จากกันและกัน ห้องเรียนเตรียมอนุบาลมอนเตสเซอร์รี่ที่สวยงาม และเป็นระบบระเบียบซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็ก

 

องค์ประกอบของโปรแกรมระดับเตรียมอนุบาล:

 • พระคัมภีร์

 • การใช้ชีวิตประจำวัน

 • ศิลปะในการสื่อสาร

 • คณิตศาสตร์

 • การฝึกสัมผัสทั้งห้า

 • วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์

 

อายุ 5-6 ปี โปรแกรมระดับอนุบาล

 

โปรแกรมระดับอนุบาลตามพื้นฐานของคินเดอร์การ์เทนเสต็บปิงสโตน คือ “สวนของเด็ก” ที่ซึ่งเด็กสามารถเข้าใจการทรงสร้างของพระเจ้า การรู้จักคิด เลือกที่จะเรียนรู้ และเติบโตขึ้น ครูจะยินดีในคุณค่าและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนและสิ่งนี้เองจะนำความเชื่อที่แตกต่างกันมาสู่ห้องเรียน ความแตกต่างของความเชื่อ,ประเพณี,ค่านิยมและประสบการณ์ มันเป็นเป้าหมายทางการศึกษาในโรงเรียนของเราที่จะให้คำแนะนำเด็กในด้านความรักความสัมพันธ์กับพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาผ่านการให้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระองค์ให้กับผู้อื่น เมื่อถึงเวลาที่เด็กอยู่ในโปรแกรมอนุบาล พวกเขามีความพร้อมที่จะพบความท้าทายทางวิชาการและสังคมมากขึ้น การวิจัยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นภายใต้บริบทจริงเมื่อพวกเขามีเหตุผลหรือแรงจูงใจที่จะทำเช่นนั้น เสต็บปิงสโตนรวบรวมวิชาต่างๆ ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยจุดมุ่งหมายของการรวมกันของแต่ละวิชาเพื่อจัดเตรียมรูปแบบการสอนที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จัดเป็น 10 หน่วย กับการเชื่อมต่อจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง พื้นฐานด้านการใช้ภาษาที่สมบูรณ์ของเด็กถูกรวมอยู่ในแต่ละหน่วย รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการสอบถามซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กกล้าสำรวจและค้นหา

 

องค์ประกอบของโปรแกรมระดับอนุบาล:

 • พระคัมภีร์

 • ศิลปะในการสื่อสาร

 • คณิตศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • พลศึกษา

 • ศิลปะ

 • ดนตรี

 • การละคร

 • เทคโนโลยี

bottom of page