top of page

โปรแกรมการศึกษา

Academic Program

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ (TIS) เชื่อว่าการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องทำทั้งทางจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย สังคมและอารมณ์

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูง เพราะเราเชื่อว่านักเรียนของเราจะประสบความสำเร็จสามารถบรรลุความคาดหวังสูงได้

พวกเราจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนของเรารักในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ที่ซึ่งความสามารถและพรสวรรค์ ได้รับการยอมรับ และบ่มเพาะเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ นักเรียนจะได้รับการจุดประกายและท้าทายความสามรถ เป็นอิสระและเป็นเจ้าของความรู้ที่พวกเขามี นักเรียนยังตระหนักว่าพวกเขาถูกสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าด้วย

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ ตั้งแต่ระดับชั้นทอดเลอร์-เกรด 8ได้ถูกพัฒนาตลอดเวลาและได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรนี้จาก The North American Division of Seventh Day Adventist

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์คาดหวังในผลการเรียนรู้ดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ

  • เป็นผู้ที่มีสติและประสิทธิภาพในการสื่อสาร

  • เป็นผู้ที่มีความมั่นใจเป็นนักคิดและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • เป็นผู้ที่มีอิสระในการเรียนรู้

  • เป็นผู้ที่มีความเคารพนบนอบและเปิดใจเป็นพลโลก

  • เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง

bottom of page